تبلیغات
تپش ثانیه ها - قلم زهرا برای معشوقش

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

چهارشنبه 22 شهریور 1391

قلم زهرا برای معشوقشروزها یکی یکی سپری میشن و از روزهای شادی و پراز عشق ما دور میشن 
زمان ما رو با خودش میبره 
و خاطراتمون زیر باران های گاه و بی گاه دریچه نگاهمون خیس و زنگ زده میشن 
باران های گاه و بی گاهی که سنگ قبر خاطرات رو در ذهنمون تمیز میکنن 
و من گاهی گلاب و شاخه ای گل به دست  بر مزار خاطراتمون در گوشه گوشه ی سرزمینم  مینشینم 
روزهایی که از آینده حرف زدیم 
گاهی به بن بست رسیدیم و گاهی به عظمت عشق
گاهی نومید شدیم و گاهی پر از  شور و امید آینده
اما دست تقدیر قبری به عمق شعاع زمین برای خاطرات ما و برای عشقمون کند 
اما تقدیر نمیدونست دمای زیاد مرکز زمین عشق ما رو خاکستر نمیکنه که با مواد مذاب راهی اقیانوس ها بشن 
دمای مرکز زمین باعث غلیان عشق ما شد 
تنها خدا میدونه  این عشق از کدوم آتشفشان سر در خواهد آورد