تبلیغات
تپش ثانیه ها - سازکم ...

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

جمعه 30 تیر 1391

سازکم ...من خدا را دارم
کوله بارم بر دوش... سفری می باید
سفری بی همراه
گم شدن تا ته تنهایی محض
سازکم با من گفت
هرکجا لرزیدی ... از سفر ترسیدی
تو بگو از ته دل من خدا را دارم