تبلیغات
تپش ثانیه ها - جمعه ...

شارژ ایرانسل

فال حافظ

تپش ثانیه هامو با تو قسمت میکنم

پنجشنبه 5 مرداد 1391

جمعه ...عصر یك جمعه دلگیر دلم گفت:بگویم بنویسم

كه چرا عشق به انسان نرسیدست

چرا آب به گلدان نرسیدست

وهنوزم كه هنوز است

غم عشق به پایان نرسیدست

بگو حافظ دل خسته زشیراز بیاید

بنویسد كه هنوزم كه هنوز است

چرا یوسف گم گشته به كنعان نرسیدست

وچرا كلبه احزان به گلستان نرسیدست

عصر این جمعه دلگیر

وجود تو كنار دل هر بیدل اشفته 

شود حس

تو كجــــــــــــــایی گل نرگس